Al-Azharskolans årscykel för värdegrundsarbete 2017/2018

Varför?


Syftet med årscykeln är att samtliga klasser på Al-Azharskolan arbetar med samma tema i värdegrundsarbetet. Teman är valda utifrån de mest frekvent återkommande kränkningar som dokumenterats i kränkningsrapporter under läsåret 2016/2017 samt de sju diskrimineringsgrunderna,

Enligt skolverket ska värdegrundsarbetet ske överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.

Värdegrunden omfattar:

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människorDet är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

  Hur?


  I och med att arbetslagen/årskursen arbetar med samma tema under angiven tidsperiod, finns möjlighet att delge och ta del av varandra tankar och idéer kring hur Du kan arbeta med klassen. Tanken är att varje tema för varje enskild månad ska genomsyras i samtliga ämnen, i hela verksamheten. Involvera eleverna vid varje uppstart av nytt tema med hur klassen ska jobba med det tillsammans.


  När?


  Varje tema planeras arbeta med under ca 3-4 veckor. Biträdande rektor avsätter tid för planering av värdegrundsarbetet för respektive arbetslag. Vid vilka tillfällen som klassen kommer arbeta med aktuellt tema kommer diskuteras i samråd med arbetslag och biträdande rektor. Rekommendationen är att involvera månadens tema vid så många lektioner som möjligt.