Al Azhar förskola i Vällingby:

Al-Azhar förskola delar byggnad som Al-Azharskolan i Vällingby. Den är belägen i flygelbyggnaden och har en egen inhägnad gård. Förskolan har samma ledning som skolan för att skapa en röd tråd för barnens lärande.
Vår förskola erbjuder platser för 50 barn i tre åldersindelade avdelningar, Stjärnorna, Månen och Solen.
Vi arbetar utifrån styrdokument som läroplanen för förskolan och Stockholms stads förskoleplan.

Förskolans mål

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem (LPfö 98 reviderad 2010)

I förskolan är det barnets behov och intressen som styr verksamheten. Genom en rolig, trygg och lärorik verksamhet vill vi lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen. Lek kommer in i det mesta vi gör på förskolan. Genom lek utvecklar barn sin fantasi, bearbetar allt de har varit med om samtidigt som de lär sig nya saker.

• Trygghet – alla våra barn ska känna sig trygga och uppmärksammade så att de kan komma till förskolan med glädje.
• Empati – barnet ska få möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga och medkänsla.
• Lustfyllt lärande – barnen ska få lära sig genom lek och med en tilltalande, utforskande och inspirerande miljö.
• Delaktighet – varje barn ska få möjlighet att påverka sitt lärande och vardag.

Vi vill att barnen ska

• Utveckla självständighet
• Ta ansvar för sig själv och andra
• Lyssna, berätta och våga prata i grupp
• Förstå språkliga utmaningar
• Kunna följa gemensamma regler
• Få god kroppsuppfattning
• Utveckla miljömedvetenhet

Arbetssätt

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.
Den ska utgå ifrån barnens erfarenhet, intressen, behov och åsikter. (LPfö 98 reviderade 2010)

Tematiskt arbete

Eftersom vi arbetar med att träna barnen i delaktighet – att kunna uttrycka sina åsikter och påverka sitt lärande, bestäms teman utifrån barnens intressen. Innehållet i temat inklusive utflykter utformas efter barnens önskemål.

Vi vill stimulera barnen till att utveckla och fördjupa följande

• Uttrycka sina åsikter och motivera sina val
• självkänsla, integritet, en god kroppsuppfattning
• respekt för andra människor, deras åsikter och kulturer
• förmåga att upptäcka och utforska
• kreativitet och fantasi
• respekt för inne – och ute miljö

Språk

I år sätter vi extra fokus på det svenska språket. Vi har satt in extra resurser för att möjliggöra indelningar i mindre grupper.

Vi strävar efter att varje barn ska:

• Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
• Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
• Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
• Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Matematik och naturvetenskap:

Vårt mål är att använda matematik och naturvetenskap i vardagen. Vi vill att barnen ska kunna använda orden i skilda situationer för att utveckla barnens förståelse för sin omvärld.
I vårt temaarbete inkluderar vi naturvetenskap och teknik då vi utforskar och experimenterar med material som barnen känner till.

Barnen ska

• Utforska hastighet, luft, vatten, ljud osv.
• Använda olika redskap och material t.ex. magnet, våg, cylinder for volym.
• Sätta ord på det barnen gör vid lek t.ex. att allt som syns har en form.
• Beskriva föremål t.ex. en stol, en blomma, ett hus – tala både om form och färg.
• Använda begrepp (mattespråk) som kurva, längd, höjd, triangel.
• Att tänka logiskt – jämför och sortera efter form, storlek och monster.
• Använda jämförelseord som lång, längre och längst.

Samling

Vi har samling en gång varje dag. Syftet är att träna på och utveckla barnens språkliga, sociala och begreppsmässiga kompetenser.

Vi vill att

• varje barn ges möjlighet och tid att delge de andra sina tankar och åsikter och att de blir bekräftade
• varje barn känner tillhörighet till gruppen
• barnen lär sig turtagande och respekt för andras åsikter.

Lek

Lek, lärande och omsorg utgör en helhet. Leken är en viktig del av förskole-vistelsen för barnen och tjänar många syften. Genom leken vill vi att

• barnen har roligt och både får leka fritt och även under planerade former
• barnen får möjlighet att leka identitetsstärkande lekar.
• alla får prova på olika aktiviteter oavsett kön.
• träna på sociala kontakter med andra barn och dela med sig
• träna på att lösa konflikter, ta hänsyn, lära sig lekregler och turtagande
• att bearbeta, reflektera kring och delge sina upplevelser

Utevistelse

Vi vill att

• våra barn ska komma ut och leka varje dag på året förutom i extremt väder
• naturen blir en viktig del av barnens vardag
• barnen får träna både sin grov- och fin motorik
• barnen kan leka i en icke tillrättalagd miljö